تخلیه چاه و چگونه توالت خود را تمیز نگه داریم

تخلیه چاه
نکته برای حفظ توالت خود را تمیز چگونه  توالت خود را تمیز ساده با یک قلم مو خوب و پاک کننده تمیز کنیم . برخی از افراد مایل به استفاده از مواد شوینده تجاری، در حالی که دیگران را انتخاب کنید تا خود را دارند. هر دو دارای شایستگی خود را. محصولات تجاری کار بزرگ است، اما گاهی اوقات حاوی مواد شیمیایی خشن. به عنوان مثال، بسیاری از مردم می خواهم به استفاده سفید کننده کلر برای تمیز کردن کاسه توالت است. برخی دیگر در مورد اثرات زیست محیطی از گرگرفتگی کلر پایین گلدان نگران باشید. اگر شم...
بیشتر